Hat each foar dy

VVAR

Ferpleging en fersoarging is de kearn fan Hôf en Hiem. Dêrom is it wichtich dat profesjonals ek meitinke kinne oer de koers en karren fan Hôf en Hiem. De VVAR (Ferpleechkundige en Fersoargjende Advys Ried) is in advysorgaan fan ferpleechkundigen en fersoargjenden. Sy advisearje en tinke mei mei it bestjoer en management.

Foegen

De wichtichste oandachtsgebieten fan de VVAR binne:

  • It ferbetterjen fan de kwaliteit fan de soarch;
  • sjen oft it belied oanslút mei wat der op ’e wurkflier bart;
  • fergrutsjen fan belutsenens fan de profesjonals by de organisaasje;
  • ynbring út kennis, ûnderfining en ekspertize.

 

[readspeaker_widget]
Kliïntynformaasje
Ferwizers
Oer ús
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw