Hat each foar jo wenplêzier

Oanleunwenningen en apparteminten

Mei it each op de takomst is it noflik om soarch tichtby te hawwen. Yn ’e buert fan ús wensoarchsintra yn De Lemmer en De Jouwer kinne jo in oanleunwenning hiere fan Hôf en Hiem. Ek yn Rotsterhaule is in noflik wenkompleks mei senioarewenningen.

Wat is in oanleunwenning?

In oanleunwenning is in appartemint spesjaal foar âlderen op rinôfstân fan in wensoarchsintrum, fersoargingshûs of ferpleechhûs. Jo kinne as bewenner fan dizze wenningen leechdrompelich gebrûk meitsje fan de fasiliteiten fan de wensoarchsintra. In hapke mei ite, alle wiken meidwaan oan jo favorite aktiviteit of in lekker kopke kofje drinke is echt fuortby. Om jo in feilich gefoel te jaan, binne ús wenningen foarsjoen fan persoane-alermearring. Is der wat te rêden? Dan binne ús thússoarchmeiwurkers fluch by jo. Troch de gearwurking tusken ús thússoarch en ús wensoarchsintra kinne wy jo ûndersteune fan in lichte oant en mei in yntinsive soarchfraach. Mear ynformaasje oer thússoarch fine jo hjir.

Hoe kom ik yn oanmerking foar in oanleunwenning?

Jo kinne jo ynskriuwe as wenningsykjende foar in senioarewenning by Soarchgroep Hôf en Hiem. Hjir binne gjin kritearia foar. Op ús webside kinne jo it aktuele hieroanbod yn ’e gaten hâlden. Hawwe jo belangstelling foar in appartemint, dan kinne jo reagearje fia de webisde.

Tawizingskritearia

Foar al ús oanleunwenningen is sprake fan tawizingskritearia. Wenningsykjenden (65+) mei in langduorjende soarchfraach krije foarrang boppe wenningsykjenden sûnder soarchfraach. Der is sprake fan in langduorjende soarchfraach as jo in jildige yndikaasje hawwe fan it Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) foar de Wet langduorjende soarch (Wlz) of wykferpleging krije. De Wlz yndikaasje jout rjocht op opname yn in wensoarchsintrum, in persoansbûn budzjet of Wlz soarch thús. Wlz soarch thús krije jo troch de wei fan it Modulêr Pakket Thús (MPT) of in Folslein Pakket Thús (VPT). De fan yndikaasje dy’t fan tapassing is kinne jo oanjaan as jo reagearje op in frijkommen wenning. Wy fine it belangryk dat de beskikbere wenning oanslút by de soarchfraach fan de hierder. Dit ta beoardieling fan Soarchgroep Hôf en Hiem

As der gjin wenningsykjenden mei in soarchfraach op in frijkommende wenning of appartemint reagearje, hantearje wy it stuit fan ynskriuwing. In eardere ynskriuwing giet foar op in lettere ynskriuwing. Yn it gefal dat der sprake is fan in ynskriuwing op deselde datum, wurdt de tawizing troch lotting bepaald.

Kosten oanleunwenning

De hierprizen fan de apparteminten binne ôfhinklik fan de grutte en it plak. It aktuele hieroanbod jout de moanlikse kosten fan de frijkommen wenning wer. In aktueel oersjocht fan de trochsneed hierprizen (per 1/7/2023) fan ús apparteminten fine jo hjir: oersjoch prizen hierapparteminten.

[readspeaker_widget]

Oanleunwenningen yn Balk tichtby Talma Hiem

Soarchgroep Hof en Hiem ferhiert acht wenten oan it Talmapark yn Balk. D’r binne trije ferskate soarten huzen. Elts hûs hat in wenkeamer, keuken, ien sliepkeamer, badkeamer, opslachromte en souderopslach (berikber fia in treppen dy’t jo opteare kinne). De huzen binne de lêste jierren yngeand renovearre en binne foarsjoen fan in nije badkeamer en keuken. Boppedat hawwe alle wenten in eigen alarmsysteem keppele oan Hof en Hiem Thuiszorg yn de regio Balk. Mei in pols- of halsstjoerder kinne jo it alaarmsysteem kontinu yn jo hûs brûke.

De kaart fan Talma Park is hjir te finen.

Thússoarch wurdt fersoarge troch Hof en Hiem Thússoarch team Balk.

Oanleunwenningen op de Lemmer tichtby Suderigge

Zorggroep Hof en Hiem verhuurt zeventien appartementen aan de Wiepke Hofstraat. Deze appartementen bevinden zich op de begane grond, eerste en tweede verdieping. Het gaat om twee éénpersoons- en vijftien twee persoonsappartementen voorzien van slaapkamer, woonkamer, badkamer, aparte keuken, berging en balkon.

De plattegrond van de eerste verdieping vindt u hier.  Voor de plattegrond van de tweede verdieping kunt u op deze link klikken: Plattegrond tweede verdieping.

De thuiszorg wordt verzorgd door Hof en Hiem Thuizorg team Lemme

Zorggroep Hof en Hiem ferhiert santjin apparteminten oan de Wiepke Hofstrjitte. Dizze apparteminten befine harren op ‘e grûnferdjipping, earste en twadde ferdjipping. It giet om twa ien- en fyftjin twapersoansapparteminten mei sliepkeamer, wenkeamer, badkeamer, aparte keuken, opslach en balkon.

It plattegrûn fan de earste ferdjipping is hjir te finen. Foar it plattelân fan de twadde ferdjipping kinne jo klikke op dizze keppeling: Twadde ferdjipping plattegrûn.

Thússoarch wurdt fersoarge troch Hof en Hiem Thússoarch team Lemmer.

Oanleunwenningen op de Jouwer tichtby Vegelin State

De apparteminten oan de Boeresingel binne sosjale hierwenten. Foar elke lokaasje wurdt in ynkommenstest útfierd.
Hof en Hiem ferhiert 36 apparteminten oan de Boeresingel. De apparteminten lizze yn it saneamde “twadde hôf” efter Vegelin State en befine harren op de earste, twadde en tredde ferdjipping. Dit binne twa- of trijekeamerapparteminten mei in badkeamer, apart húske, opslachromte en gallery of balkon. Boppedat hawwe alle wenten in eigen alarmsysteem keppele oan Hof en Hiem Thússoarch, regio De Jouwer. Mei in pols- of halsstjoerder kinne jo it alaarmsysteem kontinu yn jo hûs brûke.

De thússoarch wurdt fersoarge troch Hof en Hiem Thuiszorg de Jouwer.

Apparteminten yn wensoarchkompleks De Werf op de Jouwer

Troch grutte belangstelling foar wenjen yn De Werf is ynskriuwing foar de wensoarchkompleks apparteminten De Werf Joure tydlik net mooglik.

Hof en Hiem ferhiert santjin apparteminten yn fiif ferskillende soarten. Dizze apparteminten lizze op de earste, twadde, tredde en fjirde ferdjipping mei in parkeargaraazje ûnder it kompleks. In dúdlike kaart fan de apparteminten is hjir te finen.

De thússoarch wurdt fersoarge troch Hof en Hiem Thuiszorg de Jouwer.

Appartementen in Yn ‘e Doarpsfinne in Rotsterhaule

Yn ‘e Doarpsfinne is in lytsskalich appartemintekompleks mei tweintich hierapparteminten op de grûnferdjipping en earste ferdjipping. De apparteminten mei trije keamers hawwe in wenkeamer mei iepen keuken, twa sliepkeamers, in badkeamer, in opslachromte en in balkon/terras. It kompleks hat in prachtige binnenhôf, in rekreaasjekeamer mei biljert, in jeu de boulesbaan en in hobbykeamer. In oersjoch fan de apparteminten oan Yn ‘e Doarpsfinne is hjir te finen.

Hawwe jo fragen oer thússoarch yn Yn’e Doarpsfinne? Nim dan kontakt op mei Hof en Hiem Thuiszorg yn de regio De Jouwer fia telefoannûmer 06 – 46 10 38 96.

Apparteminten yn Parkflat Stadsfenne yn Snits

Parkflat Stadsfenne is in serviceflat yn Snits mei likernôch 100 apparteminten. De Parkflat leit yn de oantreklike wyk Stadsfenne mei frij útsicht op Snits en omjouwing. De Parkflat hat yn Stadium in nije eigner fûn dy’t it gebou yngeand renovearje sil en tariede op in duorsume takomst. Hof en Hiem biedt alle tsjinsten en soarch yn de Parkflat. Yn de Parkflat hawwe jo ûnder oare in resepsje, restaurant, winkel en waskerij. Soarch is 24 oeren deis beskikber. Fierders hat de Parkflat in moaie tún en dakterras mei in prachtich útsicht op de Snitsermar.

De thússoarch wurdt fersoarge troch Hof en Hiem Thuiszorg Parkflat Snits.

Wolle jo mear ynformaasje oer it hieren yn de Parkflat of binne jo ynteressearre yn in rûnlieding? Dan kinne jo de webside fan Parkflat Stadsfenne besykje: www.parkflatstadsfenne.nl.

Akteel hieroanbod

Wanneer der in wenning beskikber is, is it nije hieroanbod hjir te finen. As der in passende wenning foar jo by sit en jo op ús wachtlist steane, wolle jo dan binnen in wike reagearje?

Op het moment zijn er geen woningen beschikbaar.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw